B e r o o f   u n  N a m e n

 

 

 

Em Dorp jov et ooch ene Frisör. Dä heescht Kürten.  Dat es ene Namen, dä hee und doh ald ens vürkütt en dä Jäjend .

Nu wor et esu, dat se sahten, wemmer als Kengk nom Frisör jescheckt wurd, für öm de Hoor ze schniggen: "Jangk, un loß der de Hoor jet kürter maachen."

Und weil dä Frisör Kürten heeschen dät und mer sech bei em de Hoor kürter maachen leeß, daacht ich met vier, vönef Johren, dem singe Namen, Kürten,  wör dat, wat hä deet - de Hoor kürter maachen. 

Ever wat haat et met Frisör  up sech?

 

Dat wor für mech en Mysterium. Mänichmols loch esch ovends em Bett und wor vürm Enschlofen do drüver am nohsennen: es et ene Kürten, dä Frisör heescht oder es et ene Frisör, dä Kürten heescht. Et es doch ene Kürten, daacht ech. Hä deet de Hoor kürten.

Dä Namen un dä Klang woren vür mech en Bild, en däm alles zosammen kom, wat et zo bedüggen schingen dät: Hoorschniggen, Frisörsalon, de türkis Färv vum Ladenschild met däm schwazen Kopp drup, un och de Jeroch, wemmer en dä Laden kom.  

Dat wor mer esunn Selvsverständlichkeet, do kom ech enfach nit drüvver. 

Üvver ehn  moht ech et mieste nohdenken. Äver hä wor nit dä Eenzije.

 

Dä Bäcker schrev sech Kirspel, bei ehm jing ech dökes morjens de Brütchen hollen - Kierschpel sahten se im Dorp. Un dat wor ene Namen, dä huurt sech vür mech nett esu aan, wie dat Jeräusch, wemmer in en Brütchen bießen dät.  Su dat ech ooch bei ehm am üverläjen wor: es et ene Kierschpel, dä Bäcker heescht oder ümjekiert, ene Bäcker dä Kieschpel heescht. 

 

User Wonnung schräsch jäjenüvver, up der anderen Stroßensick, stund medsen em Dorp en Aral-Tankstell. Die gehuurt dem Raffelsiefen.

Dä leef emmer en enem blauen Kiddel eröm, un om Kopp had hä en blau Schermmötz. Eenes Daachs vuhr ene jruße Tankwagen vür un braht et Benzin.

Do froht esch mingen Vatter, wie mer jerad am Finster erus am zoluuren woren, wo däm Raffelsiefen sing Benzin dann dännes köm.

Vun der Raffinerie, säht minge Vatter.

 

Ach su, daacht ech, däm Raffelsiefen sing Benzin kütt us der Raffinerie.

Dat jing mer op.

Ech jlöv, minge Vatter haat Spass an dä Wörder.

 

 (c) herbert weiler  1998 / 2015

 

                                                                                     ---------------

 

Raffelsiefens Bello und Busenhagens Lumpi  >>